Heftrucks
 Reachtrucks
 Stapelaars
 EP Nieuwe toestellen
 Elektrische transpalletten
 Manuele transpalletten
 Elektrische trekkers
 Orderpickers
 Toebehoren
 Voorzetapparatuur
 Verkoopsvoorwaarden
 Heftruckvorken
 Hefmasten
 Laders
Nederlands

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze offerten en verkopen vallen onder de volgende algemene voorwaarden. Elke afwijking hiervan moet het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke voorgaande en geschreven overeenkomst die echter nooit als voorgaande kan beschouwd worden. Alle inkoop en betalingsvoorwaarden van de kopers, afwijkend van onze voorwaarden, kunnen ons niet tegengesteld worden.

1.        Alle offerten, mondeling of schriftelijk zijn vrijblijvend. Indien na het maken van een offerte, maar voor het tot stand komen van de verkoop, de prijzen van onze eigen leveranciers, waarop onze offertes gebaseerd zijn, door bepaalde omstandigheden gewijzigd worden, zullen wij gerechtigd zijn onze offerten te annuleren en een evenredige prijswijziging toe te passen. In ieder geval vervalt een offerte na 8 dagen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen op de offerte.

2.        Tenzij het tegengestelde werd overeengekomen, gelden al onze prijzen af fabriek/werkplaats en exclusief btw.

3.        Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van onze firma die ze uitvoert. Iedere verkoop, zelfs als deze gedaan door onze vertegenwoordigers, is voor onze firma slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

4.        Onze rekeningen zijn contant betaalbaar te Lochristi; het aanbieden van een wissel of ontvangkaart doet geen afbreuk aan deze bepaling.

5.        Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op onze contracten. Iedere zaak wordt aanzien als afgedaan te B-9080 Lochristi zodat enkel de Rechtbank van Koophandel te Gent of het Vredegerecht van Gent het recht hebben de geschillen te regelen.

6.        Data voor levering, uitvoering, enz.…, zijn zonder verbintenis van onzentwege en kunnen geen aanleiding geven tot een schade-eis noch tot vernietiging van het contract, tenzij na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij onze firma minstens een periode van 3 weken wordt gegeven om het contract na te komen. Ingeval het contract lastens van onze firma moet worden ontbonden doet de koper onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van iedere mogelijke vorm van schadevergoeding.

7.        Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege een intrest van 10% per jaar, en dit zonder dat enige ingebrekestelling nodig is: wat ons het recht geeft verdere levering te stoppen.

8.        Al onze prijzen zijn contante prijzen. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zal rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag der facturen met een minimum van 50 euro.

9.        Geleverde materialen worden NIET teruggenomen, en bij eventueel akkoord tot terugname aan 70% der prijs mits franco in onze magazijnen. Verpakking aan 50% der aangeduide waarde.

10.     Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de 48u na ontvangst van de goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan onze firma geadresseerd worden.

11.     Alle inningskosten- en protestkosten, hetzij aan aanvaarde of niet aanvaarde wissels, hetzij zegels voor postontvangstkaarten, bank of discontokosten, van aangetekende brieven zijn ten laste van de koper.

12.     Bij vernietiging/ontbinding of verbreking van een bestelling of van een opdracht door onze klant of koper, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 30%, met een minimum bedrag van 250 euro + transport, op de totale waarde der verkochte waren of de prijs der prestatie.

13.     Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan, gebeurlijke interesten en andere kosten (bv. Transport/douane/verzekerings-, enz.…) inbegrepen. Wanneer de factuur niet wordt betaald, of slechts gedeeltelijk wordt betaald heeft onze firma het recht deze goederen of af te halen op kosten van de klant. Alsdan zullen alle kosten welke gepaard gaan met de ophaling lasten de koper zijn. Tevens zal de factuur worden gecrediteerd, evenwel onder aftrek van de schade, de ophalingskosten en de in art. 12 bepaalde schadevergoeding van 30%, met een minimum bedrag van 250 euro + transport. Wanneer de klant verzoekt dat onze firma instaat voor de levering, dan gebeurt deze op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. De koper zal onze firma verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken aan de verkoper zodat deze de verhuurder op dit eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

14.     Door ontvangst name van de goederen, zijn alle zichtbare gebreken aan de goederen gekend en aanvaard door de klant.

15.     Tenzij specifiek op de voorzijde van de factuur vermeldt, geeft onze firma geen garantie noch waarborg op de verkochte producten. Tevens ook niet op de stand van de werkuren vermeld op de machine, daar het om aangekochte tweedehands materiaal gaat. De koper weet dat de aangekochte goederen tweedehands goederen zijn, tenzij anders vermeld, zodat daarop geen enkele garantie kan worden gegeven door onze firma, tenzij anders vermeld op de voorzijde.

16.     Sommige van onze producten zijn ingevoerd en bevatten geen EV (CE) klever die voldoet aan de richtlijn 2006/42/EC. De koper is hiervan duidelijk op de hoogte. In die gevallen treden wij enkel op als ‘agent’ en niet als belangrijkste persoon van de verkoop.

17.     De machines worden afgeleverd zonder keuring, zonder certificaat en zonder markering. Tenzij anders vermeld.

18.     Indien een graafmachine voorzien is van een haak aan de graafbak of ergens anders aan de graafarm, kan en mag deze enkele gebruikt worden als sleephaak en nooit als hijshaak, daar het om een graafmachine en niet om een hijsmachine gaat.

19.     De koper dient er zich van bewust te zijn, dat hij beschikt over de nodige vergunningen voor het gebruik van de heftruck, of te laten gebruiken door personeel. En tevens het lasten diagram van de machine in acht te nemen. Wij als verkoper hebben geen verantwoordelijkheid voor het niet naleven van de voorschriften voor het  gebruik van het toestel.

20.     Wij als verkoper kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan derden of ongeval, door slecht gebruik of niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

 

 

All rights reserved 2013 Goossens Heftrucks